Entiteit Administratieve eenheid

Name

Administratieve eenheid

Code

AdministratieveEenheid


Definitie

Een door de Belastingdienst en UWV erkende organisatorische eenheid, die door een INHOUDINGSPLICHTIGE wordt gevoerd ter naleving van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen.

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

Een INHOUDINGSPLICHTIGE is een persoon die:
· hetzij op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964 wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige;
· hetzij op grond van één of meer van de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt als werkgever.
Toelichting:
Wet op de loonbelasting 1964, art. 6.1 en art. 8a: Inhoudingsplichtige is
a. degene, tot wie een of meer mensen in dienstbetrekking staan;
b. degene, die aan een of meer personen loon uit vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot een ander verstrekt;
c. degene, die ingevolge een aanspraak die niet tot loon behoort aan een of meer personen uitkeringen of verstrekkingen uit een dienstbetrekking tot een ander doet.
d. degene, die aan een of meer artiesten of beroepssporters of aan een buitenlands gezelschap gage heeft verstrekt indien het optreden of de sportbeoefening is gebaseerd op een overeenkomst van korte duur.


Een INHOUDINGSPLICHTIGE kan meer dan één administratieve eenheid voeren. De administratieve eenheden van een inhoudingsplichtige worden van elkaar onderscheiden door hun subnummers.
Voor een administratieve eenheid geldt één aangiftetijdvak en maximaal één op basis van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) onderkende sector (een deelverzameling van één of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan).


Lijst van diagrammen met entiteit Administratieve eenheid

Name

3a) Arbeidsverleden

Ontsluiting Polisadministratie

Ontsluiting ResaFasa

Ontsluiting VerA


Gegevenselementen

Name

Naam administratieve eenheid

Loonheffingennummer

Datum aanvang administratieve eenheid

Datum einde administratieve eenheid

Indicatie blokkade administratieve eenheid

Indicatie nader onderzoek arbeidsverledengegevens administratieve eenheid