Diagram 3) Arbeidsgegevens

Entiteit Adres Entiteit Beroep Entiteit Client SUWI Entiteit Partij SUWI Entiteit Bedrijfsvereniging Entiteit Vestiging SUWI Entiteit Contactpersoon/-afdeling Entiteit Sector beroeps- en bedrijfsleven Entiteit Kolom SUWI Entiteit Arbeidsverhouding Entiteit Werkgever Entiteit Loonperiode Entiteit Jaar arbeidsverleden Entiteit Arbeidsperiode Entiteit Werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding
3) Arbeidsgegevens