Gegevenselement van entiteit Gezagsverhouding

Name

Indicatie curatelestelling

Code

IndCuratelestelling

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de PERSOON onder curatele is gesteld.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

De oorspronkelijke naamgeving en definitie van dit gegevenselement conform de (authentieke) bron:

Elementnaam: Indicatie curateleregister

Definitie: Een aanduiding dat de ingeschrevene onder curatele is gesteld.

Norminstantie: BRP