Entiteit Heffingskorting

Name

Heffingskorting

Code

Heffingskorting


Definitie

Groep gegevens die aangeeft of een CLIENT en zijn PARTNER inkomen kunnen verwerven door het aanvragen van de heffingskorting en of deze aanvraag daadwerkelijk is gedaan.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

In het nieuwe belastingstelsel hebben belastingplichtigen en soms ook hun partners in de zin van de belastingdienst recht op een korting op de door hen betaalde of te betalen inkomstenbelasting. Een deel van deze kortingen wordt normaal gesproken automatisch verrekend bij de uitbetaling van het inkomen door de betalende instantie. Het gaat hierbij om de volgende heffingskortingen:
·   De algemene heffingskorting
·   De arbeidskorting
·   De ouderenkorting
·   De aanvullende ouderenkorting
·   De jonggehandicapten korting.
Omdat deze kortingen reeds bij de uitbetaling worden verrekend, zijn ze normaliter voor het bepalen van de hoogte van een bijstandsuitkering niet relevant. Er zijn daarom voor deze kortingen geen indicatoren opgenomen die aangeven of er recht bestaat op deze kortingen.

Een aantal andere kortingen wordt door de belastingdienst pas uitbetaald, als een daartoe strekkend verzoek bij de belastingdienst is gedaan. Zo’n verzoek kan bij de volgende kortingen leiden tot een maandelijkse uitbetaling door de belastingdienst:
·   De algemene heffingskorting ingeval men zelf weinig of geen inkomen heeft en de partner wel voldoende inkomen heeft
·   Kinderkorting
·   Aanvullende kinderkorting
·   Alleenstaande ouderkorting
·   Aanvullende alleenstaande ouderkorting
·   Combinatiekorting
Deze kortingen zijn een voorliggende voorziening en dienen aangevraagd te worden als men er recht op heeft. Op de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting heeft slechts een van de twee partners in de zin van de belastingdienst recht. De partners kunnen wel kiezen aan wie de korting wordt uitbetaald. Op de combinatiekorting kunnen beide partners in de zin van belastingdienst recht hebben.

Daarnaast zijn er nog twee heffingskortingen die door de belastingdienst in elk geval in 2001 pas worden verrekend na afloop van het kalenderjaar op basis van een aangifte inkomstenbelasting. Het gaat om:
·   Korting voor maatschappelijke beleggingen
·   Korting voor beleggingen in durfkapitaal
Omdat deze twee kortingen voorlopig toch niet op maandbasis worden uitbetaald, zijn ze niet in de entiteit heffingskorting opgenomen.

De belastingdienst hanteert een ander partnerbegrip dan het Centraal Gegevens Register. Hieronder volgt het partnerbegrip van de belastingdienst zoals omschreven op http://www.belastingsdienst.nl.

“Als u getrouwd bent of als u uw partnerschap bij de burgerlijke stand heeft laten registreren, bent u automatisch elkaars partner (behalve als u duurzaam gescheiden leeft). Woont u ongehuwd samen, dan moet u aan de volgende drie voorwaarden voldoen om voor de belastingheffing als partners beschouwd te kunnen worden:
U voert in een jaar meer dan 6 maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding.
U staat beiden gedurende die periode bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres.
U bent beiden 18 jaar of ouder. Woont u samen als ouder en kind, dan moet u beiden minimaal 27 jaar zijn.
De Belastingdienst beschouwt ongehuwd samenwonenden niet automatisch als partner, maar alleen als zij daar beiden uitdrukkelijk voor hebben gekozen. Dat kan in een 'Aangifte inkomstenbelasting' of een 'Verzoek voorlopige teruggaaf'. De keuze geldt steeds voor slechts één belastingjaar.”


Lijst van diagrammen met entiteit Heffingskorting

Name

4a) Aanvraag uitkering WWB

Ontsluiting Belastingdienst


Gegevenselementen

Name

Code soort recht op heffingskorting

Indicatie heffingskorting aangevraagd

Code soort heffingskorting Belastingdienst

Bedrag heffingskorting uit voorlopige aanslag

Bedrag premieheffing volksverzekering

Datum beschikking belastingdienst