Gegevenselement van entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

Indicatie zorgforfait

Code

IndZorgforfait

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of CLIENT SUWI wordt aangemerkt als verzorgende persoon voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 5 jaar niet heeft bereikt.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Het gaat er hierbij om of de CLIENT SUWI recht heeft op kinderbijslag op grond van art. 7 van de AKW - of op een andere gezinsbijslag als bedoeld in art. 4, lid 1 sub h van de EU/Vo nr 1408/71.