Entiteit Kadastrale aanduiding

Name

Kadastrale aanduiding

Code

KadastraleAanduiding


Definitie

De unieke aanduiding van een ONROERENDE ZAAK, die door het Kadaster wordt vastgesteld.

 

Norminstantie: KADASTER


Opmerkingen

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Kadastrale aanduiding is de unieke aanduiding van een onroerende zaak, die door het kadaster wordt vastgesteld.

 

Percelen worden kadastraal aangeduid door vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de percelen en gedeelten van percelen zijn gelegen waarvan het grondgebied tot die zaak behoort, alsmede de nummers van die percelen. Voor een onroerende zaak die zich krachtens een opstalrecht op, in of boven de grond van een ander bevindt, geldt dezelfde kadastrale aanduiding als van de onroerende zaak die met dat opstalrecht is bezwaard. Dit is van overeenkomstige toepassing op een onroerende zaak die zich op, in of boven de grond van een ander bevindt krachtens een recht als bedoeld in het vóór 1 januari 1992 geldende artikel 5, derde lid, onder b, laatste zinsnede, van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

 

Appartementsrechten worden kadastraal aangeduid door de vermelding van achtereenvolgens de kadastrale gemeente en sectie, waarin de in de splitsing betrokken percelen zijn gelegen, de complexaanduiding en de appartementsindex. De complexaanduiding bestaat uit het voor de in de splitsing betrokken percelen vastgestelde complexnummer, gevolgd door de hoofdletter A. Onze Minister stelt regelen vast omtrent de vaststelling van het complexnummer.

 

Norminstantie: KADASTER


Lijst van diagrammen met entiteit Kadastrale aanduiding

Name

Ontsluiting Kadaster


Gegevenselementen

Name

Code kadastrale gemeente

Kadastrale gemeentenaam

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Volgnummer Kadastraal appartementsrecht